Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok upresňuje postup zákazníka v prípade, že na strane zákazníka vznikne oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady predávaného tovaru.

Základné ustanovenia

Zákazník pred zakúpením výrobku musí zohľadniť účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Po celú dobu užívania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru napr.: nadmerná intenzita užívania výrobku či používanie výrobku k nevhodnému účelu. Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba.

Úvodné ustanovenia

Práva kupujúceho z chybného plnenia (ďalej len “reklamácia”) musia byť vždy uplatnené v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Záležitosti týmto reklamačným poriadkom neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Predávajúci zoznámi kupujúceho s týmto reklamačným poriadkom vhodným spôsobom a na žiadosť kupujúceho mu ho odovzdá v textovej podobe. Tento reklamačný poriadok je v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ako aj so súvisiacimi predpismi v znení platných noviel.

Predávajúci nezodpovedá za vady v týchto prípadoch:

  • ak je vada na veci v čase prevzatia a pre takúto vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny,
  • ak ide o tovar použitý a vada odpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim,
  • chyba vznikla na veci opotrebením spôsobeným obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím životnosti),
  • je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením,
  • chyba vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyv predávajúceho.

Uplatnenie reklamácie

Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho, buď osobne, písomne na adresu sídla predávajúceho alebo e-mailom na adresu: info@kabelka.sk. Predávajúci zabezpečuje prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie po celú prevádzkovú dobu.

Kupujúci preukáže, že mu patrí právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum kúpy, a to buď predložením predajného dokladu, potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z chybného plnenia záručného listu, popr. iným vierohodným spôsobom. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, ak na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

Lehota na uplatnenie práv

Kupujúci môže svoje práva z chybného plnenia uplatniť v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Po uplynutí lehoty nemožno právo z chýb u predávajúceho uplatniť, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak alebo predávajúci alebo výrobca poskytne osobitnú záruku za akosť nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupujúci svoje práva z chybného plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že na tovare je vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, ak kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie. Ak uplatní kupujúci voči predávajúcemu vadu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia po dobu, po ktorú je tovar v oprave a kupujúci ho nemôže užívať.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie beží nový termín na uplatnenie práv z chybného plnenia.

Vybavenie reklamácie

Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkanej vady, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (v súlade s ustanovením § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa), pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písomne ​​potvrdiť. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie s výnimkou situácie, kedy ním zvolený spôsob riešenia nie je možné vôbec alebo včas uskutočniť.

Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné či tovar svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

Akosť pri prevzatí

Predávajúci prehlasuje, že tovar odovzdáva kupujúcemu v súlade s ustanovením § 616 z.č. 40/1964 Zb., Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá vyššie uvedeným požiadavkám, má kupujúci právo:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 z.č. 40/1964 Zb.).

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci (§ 623 z.č. 40/1964 Zb.).

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Zodpovednosť predávajúceho za vady sa uplatňuje na vady tovaru vzniknuté v čase 24 mesiacov od prevzatia.

Zmluvná záruka na akosť

Ak poskytol predávajúci nad rámec svojich zákonných povinností záruku za akosť, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, pokiaľ potvrdenie o povinnostiach predávajúceho (záručný list) alebo zmluva neurčuje niečo iné.

Kupujúci sa môže so sťažnosťou obrátiť na orgán dohľadu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia a Európske spotrebiteľské centrum pri Slovenskej obchodnej inšpekcii. V prípade, že sa strany nedohodnú na zmierlivom vyriešení ich sporov, môže sa ktorákoľvek z nich obrátiť na príslušný súd.

Tento reklamačný poriadok je účinný od 23. júna 2020.